Iedere burger of bedrijf sluit elke dag een overeenkomst of contract, ook wel verbintenis genoemd. Meestal gaat het dan om mondelinge overeenkomsten, bij voorbeeld de aankoop van een brood bij de bakker. Contracten zijn vooral in de professionele sfeer van belang en daarom worden deze contracten meestal schriftelijk opgesteld. Een fout of onvolledigheid in een contract kan verstrekkende,en ook financiële gevolgen hebben. Daarom is het van belang om bij het opstellen van een contract zorgvuldig te werk te gaan.

Wij beschikken over een uitgebreide ervaring en expertise, benodigd voor het opstellen van dergelijke contracten. Daarbij procederen en adviseren wij voor (internationale) bedrijven en particulieren over contractenrecht. Of wij controleren contracten en stellen deze ook op. Uiteraard zijn wij op de hoogte van de laatste jurisprudentie (gerechtelijke uitspraken) en zorgen wij ervoor dat uw contract waterdicht is. Vanwege onze contacten met buitenlandse advocatenkantoren kunnen wij ook rekening houden met alle internationale aspecten van uw overeenkomst en kunnen wij u hierover deskundig adviseren.

Onze expertise blijkt ook wel uit het feit dat de grondlegger van ons kantoor een van de allerbelangrijkste uitspraken, het bekende “Haviltex-arrest” heeft uitgelokt. (Dit arrest bepaalde dat bij de uitleg van een schriftelijke overeenkomst het niet genoeg is om enkel naar de taalkundige betekenis van de tekst te kijken, maar dat ook gekeken moet worden welke betekenis de partijen aan de tekst gaven en wat ze over en weer van elkaar mochten verwachten.) Dat is inmiddels de basis geworden voor de interpretatie van contracten als die onduidelijk zijn.

Om wat voor contracten gaat het dan? Denk aan:

 • arbeidsovereenkomst c.q. overeenkomst van opdracht, aanneming, c.q. freelancecontract etc.
  Tussen een arbeidsovereenkomst , een overeenkomst van opdracht en een freelance-contract bestaan verschillen. Het is verstandig hierover tijdig juridisch advies in te winnen zodat een verantwoorde keuze kan worden gemaakt. Een goed advies in deze is dan ook aan te bevelen.
 • distributie- c.q agentuurovereenkomst
  Voor een agentuur-overeenkomst gelden strenge wettelijke bepalingen. Zo is in de wet vastgelegd wanneer er aanspraak bestaat op provisie. Bij einde van de agentuurovereenkomst is vaak een klantenvergoeding verschuldigd. De agent bemiddelt alleen bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen de principaal en de afnemer en is daarbij geen partij. Voor het opstellen van een distributieovereenkomst gelden veel minder regels. Partijen zijn vrij zelf inhoud te geven aan zo’n overeenkomst. Een bijkomend voordeel van dit type contract is dat er bij beëindiging in beginsel geen schadevergoeding is verschuldigd.
 • aandeelhoudersovereenkomst
  Meerdere aandeelhouders binnen een besloten vennootschap doen er verstandig aan om hun rechten en verplichtingen onderling schriftelijk vast te leggen. Hierbij valt te denken aan de voorwaarden van verkoop van aandelen, de eventuele toekomstige waardebepaling van aandelen bij overdracht, het stemgedrag alsmede het opnemen van een concurrentiebeding etc. Het schriftelijk vastleggen van afspraken tussen aandeelhouders kan toekomstige geschillen aanmerkelijk beperken. Wij kunnen daarvoor zorgdragen.
 • huurovereenkomst
  Indien u een huurovereenkomst sluit bent u gebonden aan het huurrecht. Van veel wettelijke bepalingen kan niet contractueel worden afgeweken. Het is een feit van algemene bekendheid dat bijvoorbeeld niet eenvoudig een huurovereenkomst met particulieren kan worden beëindigd. En hoe zit het met verlenging van de huur van bedrijfsruimte? Wij staan klaar om u hierbij en bij andere vragen te adviseren.
 • koopovereenkomst
  Voor een consumentenkoop gelden wettelijke bepalingen (consumentenrecht) ter bescherming van de consument. Het is niet eenvoudig om hiervan af te wijken. Bij het sluiten van een koopovereenkomst met een professionele wederpartij gelden minder wetsbepalingen. Toch is het ook hier van belang zorgvuldig een dergelijk contract op te stellen, denk aan het uitsluiten van aansprakelijkheden etc.

Neem contact op met ons via tel:013-5433162 of