Van Rooij & Pijnacker Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens door Van Rooij & Pijnacker Advocaten wordt verwerkt.

Op wie is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle personen die deze website bezoeken of op degene(n) van wie Van Rooij & Pijnacker Advocaten in het kader van haar juridische dienstverlening persoonsgegevens verwerkt.

Personen van wie Van Rooij & Pijnacker Advocaten persoonsgegevens in het kader van de juridische dienstverlening verwerkt zijn:

 • contactpersonen bij onze cliënten;
 • contactpersonen bij onze potentiële cliënten;
 • contactpersonen bij onze relaties;
 • contactpersonen bij onze verwijzers;
 • ontvangers van onze uitingen, zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen etc. die door of in samenwerking met Van Rooij & Pijnacker Advocaten worden georganiseerd;
 • bezoekers van onze website vrp-advocaten.nl;
 • personen die anderszins contact met ons opnemen of van wie wij anderszins persoonsgegevens verwerken in het kader van onze dienstverlening.

Welke persoonsgegevens verwerkt Van Rooij & Pijnacker Advocaten van u?

 • persoonsgegevens en alle informatie waarmee een natuurlijk persoon (de betrokkene) kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. De persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken (d.w.z. van ontvangen en opslaan tot aanpassen, doorsturen en verwijderen) zijn onder meer:
 • basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, titel, geslacht, het bedrijf waar u werkt of uw functie;
 • contactgegevens zoals postadres, (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres
 • aanvullende persoonsgegevens zoals identiteitsbewijs, geboortedatum, nationaliteit en huwelijkse staat;
 • financiële informatie, zoals uw bankrekeningnummer;
 • technische gegevens, zoals uw IP-adres, het apparaat waarmee u onze website bezoekt en de pagina’s die u bekijkt;
 • persoonsgegevens die u ons geeft als u bij ons solliciteert, zoals opleiding- en loopbaangegevens;
 • alle overige persoonsgegevens die wij van of over u krijgen of die wijzelf kunnen verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder bedoelde doelen.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

In alle relaties die wij aangaan zijn persoonsgegevens nodig om uiteindelijk de best mogelijke dienstverlening en samenwerking te bieden. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, te weten:

juridische dienstverlening

Wij verwerken alleen die gegevens die nodig zijn voor de voorbereiding, uitvoering en afronding (inclusief facturatie) van de betreffende opdracht (verlenen van juridisch advies, opstellen van een notariële akte, voeren van een gerechtelijke procedure of verzorgen van juridische kennisoverdracht).

nakoming wettelijke verplichtingen en (beroeps)regels

Wij verwerken persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en voor advocaten geldende regelgeving en beroepsregels, zoals identificatie, controle van gegevens, administratieve vereisten of bewaartermijnen.

marketing- en businessdevelopment doeleinden

Om onze klantenkring te onderhouden en uit te breiden kunnen wij u benaderen met voor u relevante informatie, publicaties of uitnodigingen. Dit doen wij ook om de relaties met onze partners, leveranciers en overige relaties te onderhouden.

gebruik en verbetering van onze website

Om de inhoud en het gebruik van onze website te volgen en te verbeteren, verzamelen en analyseren van het surfgedrag van de bezoekers van onze website.

deelname aan onze events

Om bij aanmelding voor een van onze events vragen wij om uw persoonsgegevens. Deze gebruiken wij om uw aanmelding te bevestigen, u op de hoogte te houden van het betreffende event, uw aanwezigheid te registreren en u eventueel een deelnamebewijs toe te kunnen sturen.

klanttevredenheidsonderzoek

Wij vinden het belangrijk om te weten wat u van onze dienstverlening vindt. Daarom kunnen wij u na afronding van een opdracht uitnodigen om een klanttevredenheidsonderzoek in te vullen. Ook kunnen wij u na een bezoek aan een van onze events een uitnodiging sturen om het betreffende event te beoordelen.

sollicitaties en recrutement

Om uw sollicitaties te kunnen behandelen, vragen wij om uw persoonsgegevens. De gegevens die u met ons deelt via e-mail, sollicitatieformulier en in (telefoon)gesprekken, bewaren wij tot uiterlijk vier weken na afloop van een sollicitatieprocedure. Als wij in de toekomst opnieuw contact met u willen opnemen voor een vacature, dan vragen wij toestemming om uw persoonsgegevens langer te mogen opslaan. Dat zal dan maximaal één jaar zijn.

Op welke gronden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor een rechtsgrond bestaat. De bovenstaande verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden uit de AVG:

 • voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • vanwege een wettelijke verplichting;
 • met uw toestemming;
 • vanwege een gerechtvaardigd belang.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Het kan nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens delen met derde partijen. Dat kan in onder meer de onderstaande gevallen:

 • om onze juridische diensten te kunnen verlenen, b.v. bij het voeren van een gerechtelijke procedure;
 • om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, b.v. een registratie in het kadaster of een melding van een toezichthouder;
 • externe leveranciers die wij inschakelen voor verwerkingen, zoals beschreven in de privacyverklaringen, zoals onze ICT-leveranciers, een vertaalbureau of een bureau dat onderzoek doet naar steunvorderingen.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG. Als een derde uw persoonsgegevens verwerkt als verwerker namens Van Rooij & Pijnacker Advocaten, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de eisen van de AVG.

Om de inhoud en het gebruik van onze website te volgen en te verbeteren, verzamelen wij het surfgedrag van onze websitebezoekers. Dat doen wij met Google Analytics, maar dan wel op een privacyvriendelijke manier: wij hebben een verwerkersovereenkomst et Google gesloten, uw IP-adres wordt geanonimiseerd en wij delen de gegevens niet met Google.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd.

Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van beroeps- of gedragsregels dan houden wij die termijnen aan.

Hoe zijn de persoonsgegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens of als u misbruik ervan vermoedt, neemt u dan contact met ons op via .

Welke rechten heeft u?

U kunt de persoonsgegevens die wij van u verwerken inzien. U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Ook kunt onder bepaalde omstandigheden de verwerking beperken, ons verzoeken uw gegevens over te dragen of bezwaar te maken tegen de verwerking. Wij zullen beoordelen of we op grond van de wet aan uw verzoek tegemoet kunnen komen. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

Het is mogelijk dat wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen. Bijvoorbeeld omdat de verwerking van bepaalde persoonsgegevens vereist is om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen en/of beroepseisen te voldoen of vanwege andere uitzonderingen, zoals de rechten en vrijheden van derden of het belang een juridische procedure te kunnen voeren. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken.

Websites van derden

Onze website bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en social media-buttons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van betreffende social media-platforms. Evenmin is Van Rooij & Pijnacker Advocaten verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en social media-platforms.

Contact met ons opnemen

 Als u meer wilt weten of vragen of klachten heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u (schriftelijk) contact met ons opnemen via :

Van Rooij & Pijnacker Advocaten
Wilhelminapark 121, 5041 EH Tilburg,

tel. 013 54 33 162
e-mail:

Tilburg, 24 mei 2018