Vragen over incasso

Sinds 1 juli 2012 geldt de Wet Incassokosten (WIK). De nieuwe wet maakt een onderscheid tussen consumenten en bedrijven als debiteur. 

Wanneer u zaken hebt gedaan met een consument kunt u niet van deze nieuwe wet afwijken. Dit geldt met name voor de hoogte van de te vorderen incassokosten. De hoogte van de incassokosten is een percentage van het factuurbedrag, met een minimum van € 40,00 en een maximum van € 6.775,00. Hoe hoger de vordering hoe hoger uiteraard de te vorderen incassokosten. De volgende staffel geldt hierbij. 

Hoofdsom Incassokosten percentages:

 • over de eerste € 2.500,00 15% (min. € 40,00)
 • over de volgende € 2.500,00 10%
 • over de volgende € 5.000,00 5  %
 • over de volgende € 190.000,00 1  %
 • over het meerdere 0,5% (max van € 6.775,00)

U kunt op onze website een module vinden waar u deze kosten zelf kunt laten uitrekenen.

Als u op basis van de nieuwe wet incassokosten vordert kan de rechter het gevorderde bedrag niet matigen. 

Uw debiteur is een consument

Als uw debiteur een consument is dient deze eerst in verzuim te zijn, dit betekent dat u een ingebrekestelling moet hebben verzonden en de debiteur nog in de gelegenheid hebt gesteld zijn betalingsverplichtingen zonder kosten na te komen. Daarna dient u nog tenminste een schriftelijke aanmaning te verzenden, de zogenaamde “14-dagen-herinneringsbrief

Uw debiteur is een onderneming

Indien u zaken hebt gedaan met andere bedrijven (business-to-business) dan geldt de WIK in beginsel niet. Dan kan het van belang zijn dat u rechtsgeldig met uw afnemer leveringsvoorwaarden overeengekomen bent, waarin de hoogte van de verschuldigde buitengerechtelijke kosten is bepaald. Wanneer u dat hebt gedaan kan bijvoorbeeld 15% van de vordering als buitengerechtelijke kosten voor vergoeding worden gevorderd waarbij dan wel afhankelijk van de relevante omstandigheden de rechter deze kosten kan matigen. Als u een dergelijke afspraak niet aantoonbaar hebt gemaakt, dan valt u terug op de Wet Incassokosten. 

Wanneer kan ik BTW vorderen over de post “buitengerechtelijke kosten”?

Als u geen ondernemer bent in de zin van artikel 4 van de Wet op de Omzetbelasting 1968 of als de vordering betrekking heeft op een vrijgestelde prestatie als bedoeld in artikel 11 van die wet, dan kunt u de BTW niet verrekenen. De BTW vormt voor u in dat geval wel een extra kostenpost. Reden waarom u in dat geval uw gevorderde vergoeding voor incassokosten kunt verhogen met een bedrag dat gelijk is aan het geldende BTW-percentage.

Hoe kom ik erachter of een debiteur in staat is om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen?

In de buitengerechtelijke fase proberen wij altijd telefonisch contact met de debiteur te verkrijgen. Het wordt dan vaak al duidelijk hoe u debiteur er financieel voor staat. Alvorens rechtsmaatregelen te treffen en dus kosten te maken kan het ook verstandig zijn eerst een verhaalsonderzoek uit te laten voeren of onderzoek te doen naar de aanwezigheid van steunvorderingen, dat wil zeggen vorderingen van andere schuldeisers. Wij werken in dat verband samen met een gespecialiseerd bureau dat voor een scherpe prijs een dergelijk onderzoek uitvoert.

Waarom een incasso advocaat in plaats van een deurwaarder?

Samengevat, de voordelen van onze incasso-advocaat

 • Onze incasso-advocaten hebben na afronding van de rechtenstudie op de universiteit aanvullende  beroepsopleidingen gevolgd op het gebied van incassorecht.
 • Voor al uw zaken hebben wij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Maken wij onverhoopt een fout, dan bent u verzekerd tegen schade en mag u ons er op aanspreken.
 • De ervaring leert dat de debiteur eerder tot betaling overgaat na inschakeling van een incasso-advocaat. Het “schrikeffect” in vergelijking met een deurwaarder of incassobureau is vele malen groter.
 • Het gehele incassotraject verzorgen wij voor u. Van eerste schriftelijke of telefonische sommatie tot en met de executie van een vonnis. Voor kleine en grote bedragen. Bij ons heeft u alles in één hand. Alleen een advocaat mag een procedure voeren voor geldvorderingen hoger dan € 25.000,--. Alleen een advocaat kan een faillissement aanvragen of toestemming vragen om beslag te leggen op bezittingen van de debiteur.
 • U mag van ons maatwerk verwachten, geen nutteloze standaard briefjes.
 • Wij kennen uw organisatie en streven naar een langdurige persoonlijke vertrouwensband.
 • Uw commerciële belangen staan bij ons voorop, niet die van ons.
 • Wij zijn uw raadsman, adviseur en uitvoerder tegelijk.
 • Eerst streven naar een minnelijke oplossing met de debiteur staat voorop, om daarmee een kostbare procedure te voorkomen.

Welke documenten hebben wij nodig?

Voordat wij de debiteur aanschrijven ontvangen wij graag van u:

 • een rekeninguittreksel en kopieën van de openstaande facturen
 • eventuele offertes, schriftelijke orders en orderbevestigingen
 • het contract en uw algemene leverings- of verkoopvoorwaarden
 • eventuele overige correspondentie of e-mails met de debiteur over de openstaande vordering.
 • We gaan ervan uit dat u eerst zelf tenminste een herinnering/aanmaning hebt verzonden.

Wat kunt u zelf doen?

 • Zorg ervoor dat u gebruik maakt van algemene voorwaarden en dat deze op de juiste wijze van toepassing worden verklaard. Dit is van belang om rente en kosten te kunnen verhalen als betaling uitblijft. Ook kunt u eventueel geleverde goederen bij non-betaling terugvorderen.
 • Verbeter uw debiteurenbeleid en breng daar meer structuur in. Wij kunnen u daarbij adviseren. Leg betalingsafspraken schriftelijk vast, agendeer betaaltermijnen en houdt deze kort.
 • Zorg ervoor dat u tijdig uw leveranties staakt of opschort als oudere facturen niet worden betaald.
 • Let erop met wie u zaken doet. Zo is onder meer van belang tijdig vast te stellen of uw contractspartij een B.V. is dan wel een eenmanszaak of vennootschap onder firma. Trek een potentiële klant na door een kort onderzoekje via Google op internet of inzage in zijn gegevens in het handelsregister.
 • Wacht niet te lang met het uitbesteden van uw incassozaak aan een goede advocaat of deurwaarder, zodat er snel en doeltreffend maatregelen genomen kunnen worden. Hoe langer u wacht met het innen van uw vordering, des te moeilijker het gaat worden.

Wat kost het mij wanneer u ons inschakelt?

Graag verwijzen we u naar ons tarievenoverzicht.  Wij doen er alles aan om zowel de rente als de buitengerechtelijke incassokosten op uw debiteur te verhalen. Doordat uw afnemer nalatig is met tijdige betaling, is het ook redelijk dat hij deze rente en kosten vergoedt.