incassofoto

Algemeen

 

Om maar met de deur in huis te vallen, het antwoord nee. Ook wanneer je volledig door de rechtbank in het gelijk worden gesteld, worden de gemaakte kosten in het algemeen niet volledig vergoed.

Met name geldt dit voor de advocaatkosten. De gedachte daarbij is bescherming van de procespartijen; dat procederen voor een ieder mogelijk moet zijn. Dat zou feitelijk onmogelijk worden wanneer een tegenpartij een heel dure advocaat in de arm neemt, en je om die reden van een procedure moet af zien omdat je niet het risico wil lopen voor de kosten van die advocaat op te moeten draaien.

Bij een proceskostenveroordeling zal de rechter de wederpartij veroordelen tot volledige vergoeding van het griffierecht, maar zal voor de gemaakte advocaatkosten de vergoeding worden vastgesteld op basis van een vast tariefstelsel. Dit tarief kan hier worden ingezien: https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Civiel/paginas/liquidatietarief.aspx

Op basis van dit zogenaamde liquidatietarief kan dus aan de hand van het financiële belang van de zaak en het aantal proceshandelingen (opstellen dagvaarding, bijwonen mondelinge behandeling en eventuele getuigenverhoren, etc.) de advocaatkostenvergoeding worden bepaald. Het is niet mogelijk om in Nederland een advocaat te vinden die de werkzaamheden op basis van enkel dit liquidatietarief voor zijn rekening wil nemen. Dit betekent dus dat de advocaat voor zijn werkzaamheden een hoger bedrag in rekening brengt en ook bij winst er kosten worden gemaakt.

 

Uitzonderingen


Op iedere algemene regel bestaan uitzonderingen en zo ook hier.

Familierechtzaken: in procedures waarin bijvoorbeeld een gehuwd stel tegen elkaar wil procederen, worden in de meeste gevallen de proceskosten gedeeld en vindt dus zelfs geen veroordeling op basis van het liquidatietarief plaats.

Intellectueel eigendomsrecht: in procedures over intellectueel eigendom gelden afzonderlijke regelingen, op grond waarvan werkelijke advocaatkosten daadwerkelijk kunnen worden toegewezen.

  • Overeenkomst: het is mogelijk om met een wederpartij (vooraf) af te spreken dat ingeval er rechtsmaatregelen nodig zijn , de verliezende partij alle advocaatkosten zal vergoeden. Het meest voor de hand liggend is om een dergelijke afspraak op te nemen in algemene voorwaarden. Desgewenst kunnen wij uw voorwaarden op deze wijze aanpassen.
  • Misbruik van procesrecht: een dergelijk misbruik wordt door de rechtbank niet snel aangenomen, maar dat wil niet zeggen dat een dergelijke beroep daarop altijd kansloos is. “Een tegenpartij die en een procedure in strijd met de waarheidsplicht feiten achterhoudt en consequent stellingen handhaaft die met die feiten strijdig waren, kan op grond daarvan in de werkelijke advocaatkosten worden veroordeeld”. Daar moet dan natuurlijk wel een beroep op worden gedaan.

Ook het instellen van een vordering op een evidente ongegrondheid ervan, kan leiden tot een volledige proceskostenveroordeling. Daarvan is sprake wanneer “de vordering is gebaseerd op feiten en omstandigheden waarvan de eiser de onjuistheid kende of behoorde te kennen of op stellingen en omstandigheden waarvan hij op voorhand moest begrijpen dat deze geen kans van slagen hadden.”

Indien er sprake is van misbruik van procesrecht of onrechtmatig handelen in het gevoerde verweer dan moet daarop in de procedure wel een beroep worden gedaan. natuurlijk. De bewijslast ervan ligt bij degene die zich daarop beroept en dien je dus aan te tonen feiten en omstandigheden waarvan de wederpartij de onjuistheid kende dan wel behoorde te kennen. In de praktijk is dat vaak moeilijk aan te tonen.

 

Conclusie


Ons kantoor is gespecialiseerd in het voeren van procedures. Indien u van mening bent dat uw vordering onbetaald blijft op grond van onjuiste gronden (liegen en bewuste misleiding) en de wederpartij daarvan op de hoogte was of had kunnen zijn, dan gaan we graag voor u aan de slag om de vordering desnoods via de rechter te incasseren en zullen we daarbij voor u proberen om tevens een volledige proceskostenveroordeling te verkrijgen!

Mr Hans A.P. Pijnacker