BKR-registratie

Het Bureau Krediet Registratie is destijds opgericht door een aantal banken en kredietverstrekkers met de bedoeling om financiële risico's voor hen te beperken. Daarnaast dient registratie ook het belang van consumenten. Door de registratie ontstaat immers een goed beeld van de financiële situatie van de consument en wordt de consument beschermt tegen de mogelijkheid om teveel geld te lenen (overcreditering).

Als u geld leent (tegenwoordig vanaf een bedrag van ongeveer € 250,00) dan dient de kredietverstrekker die lening aan te melden bij het BKR. Zo worden de volgende soorten leningen geregistreerd: persoonlijke leningen, doorlopende kredieten, creditcardlimieten, kopen op afbetaling, klantenpaslimieten en roodstandlimieten alsmede een betalingsachterstand van de hypotheek. Deze melding wordt 'positieve' registratie genoemd. Omdat bijna elke Nederlander ondertussen de mogelijkheid heeft om rood te staan of de beschikking heeft over een creditcard zijn inmiddels meer dan 10 miljoen mensen op deze manier geregistreerd bij het BKR.

Let wel, er bestaan nog genoeg schulden die niet worden geregistreerd. Denk daarbij aan betalingsachterstanden bij de Belastingdienst, energieleveranciers, woningcorporaties en ziektekostenverzekeraars. Ook een studieschuld wordt niet geregistreerd. Het BKR streeft ernaar om ook deze schulden inzichtelijk te maken maar vooralsnog is het nog niet zover.

Vervelend wordt het pas wanneer tijdens de aflossing van de lening zich problemen voordoen.

​Wanneer er een achterstand van minimaal twee maandelijkse betalingen is ontstaan, dan ontvangt de consument bericht ("vooraankondiging") van de geldverstrekker dat bij verder uitblijven van de betaling registratie bij het BKR zal volgen. De geldverstrekker is in dat geval ook gehouden om tot registratie over te gaan. Er volgt dan afhankelijk van de soort van tekortkoming een zogenaamde A1, A2, A3 of A4 codering. Op die manier kunnen kredietverstrekkers zien dat ze te maken hebben met een slechte betaler. In beginsel geldt de registratie voor een periode tot vijf jaar na aflossing van het krediet.

Iemand die in het systeem voorkomt met een negatieve registratie komt er lastig weer uit. Een negatieve registratie kan – en zal in de meeste gevallen – leiden tot afwijzing van een nieuwe krediet/hypotheekaanvrage. In de praktijk blijkt dit vaak pas na de verkoop van de huidige woning en nadat er een koopcontract is getekend voor een nieuw woonhuis. Indien in zo'n situatie er vanwege de BKR situatie geen nieuwe hypotheeklening kan worden verstrekt dan zijn de druiven zuur. Wat te doen?

Een consument die het niet eens is met de negatieve registratie bij het BKR, dient zijn klacht eerst voor te leggen aan de kredietverstrekker. Mocht dit niet tot een oplossing leiden dan kan hij een klacht indienen bij de geschillencommissie Bureau Krediet Registratie. Een dergelijk aanpak vergt de nodige tijden iedere consument kan zo lang wachten. Omdat er meestal haast geboden is bij de verwijdering van de BKR registratie, wordt vaak door de consument gekozen voor een kort geding procedure bij de rechtbank.

Recentelijk heeft ons kantoor een bankinstelling in een tweetal kort geding procedures bijgestaan. In beide zaken werd met succes verweer gevoerd tegen het verzoek van de consument. Beide vonnissen zijn geanonimiseerd bijgevoegd. Welke conclusies kunnen uit deze vonnissen worden getrokken?

  • Eerst zal de rechter vaststellen of de BKR-registratie technisch op de juiste gronden is uitgevoerd en dat alvorens tot registratie over te gaan de consument tijdig daarvoor is gewaarschuwd door middel van de eerder genoemde 'vooraankondiging'.
  • Is de registratie technisch correct dan dient er vervolgens een zogenaamde proportionaliteit-en subsidiariteitstoetsing plaats te vinden. Hiermee wordt bedoeld dat de inbreuk op de belangen van de consument niet onevenredig mag zijn in de verhouding tot het met de registratie te dienen doel. Het belang van de registratie is aan de ene kant de consument te beschermen tegen het aangaan van financiële verplichtingen die hij niet kan dragen. Aan de andere kant behoort de kredietverstrekker via inzage in het BKR systeem zich een juist oordeel te kunnen vormen omtrent de gegoedheid en betaalgedrag van de potentiële klant. Voor de consument geldt vaak dat snel behoefte bestaat Helaas staat het de kredietverstrekker sinds kort niet meer vrij om deze belangenafweging zelf te maken waardoor consumenten vrijwel altijd gehouden zijn om rechtsmaatregelen te treffen om de toetsing door de Rechter te laten uitvoeren.
  • Zoals ook uit beide vonnissen volgt, dient de consument zijn proceskansen niet te lichtvaardig en te positief in te schatten. Daarvoor is een zorgvuldige bestudering van de relevante feiten en omstandigheden vooraf noodzakelijk. Ons kantoor kan daarvoor zorg dragen. Wij zijn in staat u vooraf een deugdelijk advies te geven en rekenen daarvoor een scherp tarief. Het risico van een afwijzend vonnis in kort geding en een daarmee samenhangende proceskostenveroordeling wordt daarmee geminimaliseerd.

Een terechte registratie kunnen wij ook niet ongedaan maken. Dat kan wel als er sprake is van procedurele fouten ( Banken gaan nogal eens slordig te werk bij de registratie) of omdat er geen of een onjuiste belangenafweging heeft plaats gevonden waardoor consumenten worden geregistreerd voor wie het systeem niet bedoeld is, die geen dubieuze betalingsmoraal hebben en geen risico voor wanbetaling vormen (denk bijvoorbeeld aan een kleine betalingsachterstand incidenteel ontstaan tijdens een echtscheidingsprocedure). Voor die gevallen is inschakeling van ons kantoor verstandig.