Help! Mijn buitenlandse debiteur betaalt niet

Heeft het zin om daar achterheen te gaan?
 

Het Nederlands bedrijfsleven is internationaal georiënteerd. Veel goederen worden verkocht aan buitenlandse afnemers of er is sprake van dienstverlening aan buitenlandse opdrachtgevers. Ook worden regelmatig distributeurs in het buitenland aangesteld. Meestal is er sprake van een goede zakelijke relatie en worden nota’s tijdig voldaan. Wanneer betalingen dan toch op enig moment uitblijven, slaat de schrik toe en zijn de rapen gaar. Vaak wordt dan afgezien van incassomaatregelen omdat de debiteur ver weg is en het idee bestaat dat de kosten van incasso hoog zijn. Een dergelijke houding is lang niet altijd gerechtvaardigd. In elk geval is het altijd zinvol om ons kantoor -in eerste instantie vrijblijvend-  te benaderen voor advies.

 

Twee voorbeelden van succesvolle buitenlandse incasso’s 

 

  1.  Eerste zaak, verkoop bloembollen in de VS                                                                                                                Een Nederlandse kweker verkoopt bloembollen aan een bedrijf gevestigd in New York (USA) voor een bedrag van € 130.000,--. Voor de geïnteresseerden, het betrof zogenaamde aronskelken bestemd voor moederdag. Nadat betaling uitbleef, werd ons kantoor ingeschakeld en is de debiteur gedagvaard voor de rechtbank in Amsterdam. De vordering werd uiteindelijk toegewezen, waarna een advocaat in New York is benaderd om een zogenaamde exequatur procedure te starten. Deze procedure is nodig om in USA toestemming te verkrijgen om het Nederlands vonnis aldaar te executeren. Vervolgens is een deurwaarder ingeschakeld. Onder druk daarvan is de debiteur uiteindelijk tot volledige betaling overgegaan. Met de procedure in Nederland en de daaropvolgende procedure in de USA is in totaal drie jaar gemoeid geweest. Dat is best lang, maar bijkomend voordeel is dat de debiteur inmiddels naast de hoofdsom tevens een aanmerkelijk bedrag aan rente en bijkomende kosten heeft voldaan. Na aftrek van de gemaakte kosten voor juridische rechtsbijstand, resteerde voor de cliënt de gehele hoofdsom plus een gedeelte van de rente. Deze uitspraak is gepubliceerd en kan integraal worden gelezen op:. https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2014:7                                                   
  2. Tweede zaak, verkoop van machines in Italië                                                                                                           Een Nederlandse machinebouwer beschikte over een distributeur in Italië. Op basis van een onderliggende distributeursovereenkomst had de client twee machines geleverd voor een bedrag van € 262.000,--. Nadat betaling uitbleef werd ons kantoor ingeschakeld. Omdat de distributeur in Italië ook niet reageerde op onze herhaalde schriftelijke en telefonische betaalverzoeken, werd de debiteur gedagvaard voor de rechtbank Amsterdam. De vordering werd bij verstek toegewezen. Omdat het vonnis op ons verzoek was gewaarmerkt als Europese executoriale titel, kon de debiteur in Italië meteen door de deurwaarder worden benaderd en was een exequaturprocedure niet nodig. De grond werd nu te heet onder de voeten van de distributeur en ook om verdere kosten te voorkomen is de vordering van cliënte alsnog volledige voldaan. Ook hier waren de gevorderde bijkomende rente/ kosten voldoende om daaruit de juridische kosten voor de incasso te voldoen en resteerde voor de cliënt de hoofdsom plus een gedeelte van de rente.                                                                                                                                                   

Wat leert u van beide voorbeelden?                                                                                                                                  

  1. Is een procedure in Nederland mogelijk?                                                                                                          Wanneer u ons voor advies benadert, zullen we allereerst nagaan in hoeverre het aanhangig maken van een procedure in Nederland mogelijk is. Dat is namelijk de snelste en goedkoopste weg om een vonnis te verkrijgen. Hiervoor is voldoende dat uw Algemene Voorwaarden toepasselijk zijn. In deze voorwaarden staat meestal dat Nederlands recht van toepassing is en de Nederlandse rechter bevoegd is om over een eventueel geschil te oordelen. Wij gaan dat voor u na. Mocht dat niet het geval zijn dan kan bijvoorbeeld ook voldoende wanneer levering af-magazijn (“ex Works”) is overeengekomen. Ook dit levert de bevoegdheid van de Nederlandse rechter op.                                                                                               
    Wanneer een Nederlandse rechter onverhoopt niet bevoegd is om over het geschil te oordelen, dan zal een procedure in het buitenland gestart dienen te worden. Ons kantoor is aangesloten bij Euravocat, een organisatie van Europese advocaten. Wij kunnen u daardoor altijd in contact brengen met een betrouwbare en betaalbare advocaat binnen Europa, maar ook daarbuiten.

  2. Waarmerking vonnis, overal in Europa geldig                                                                                                   Indien de vordering niet wordt betwist, en de debiteur in Europa is gevestigd, nemen wij in de dagvaarding op dat het vonnis als Europees executoriale titel gewaarmerkt dient te worden. Dit betekent dat een Nederlands vonnis terstond, zonder verdere rechtsmaatregelen in het land van vestiging van de debiteur, genomen kunnen worden  ten uitvoer gelegd kan worden.                                                                        Dit is efficiënt en bespaart extra kosten. Daarbij is onze ervaring dat veel buitenlandse debiteuren niet de moeite nemen om in Nederland verweer te voeren en daarvoor kosten te maken. Vaak wordt dan ook relatief vaak de vordering bij verstek toegewezen. Ingeval van serieuze betwisting en er toch verweer wordt gevoerd dan wel wanneer de debiteur gevestigd is buiten Europa, zal in het land van vestiging van de debiteur een exequatur procedure nodig zijn. Wij kunnen u daarbij adviseren.                                                
  3. Vordering met rente lucratief                                                                                                                                            Met het uitbrengen van een dagvaarding in het buitenland kan de nodige tijd gemoeid zijn. Daar staat tegenover, zeker wanneer in de algemene voorwaarden een rentepercentage van 1% à 1,5% is opgenomen, dat de debiteur over de hoofdsom uiteindelijk een aanmerkelijk bedrag aan rente is verschuldigd. Zoals uit de voorbeelden volgt, kunnen uit de renteopbrengsten vaak de kosten voor juridische bijstand worden voldaan, zodat voor de cliënt in elk geval de hoofdsom resteert. Deze rente wordt altijd toegewezen.                                                                                                                                                                  
  4. Gebruik internationaal netwerk handig                                                                                                                                              Indien nodig maken wij, vooraf en tijdens de gerechtelijke procedure, via Euravocat gebruik van een ons bekende advocaat, gevestigd in het land van de debiteur, om daarmee de druk bij de debiteur om de openstaande nota’s te voldoen verder op te voeren en duidelijk te maken  dat de cliënt het er niet bij zal laten zitten.                                                                                                                                                                                

Gratis advies

Voor het advies van mijn kantoor, over welke weg te volgen, welke rechter bevoegd is en wel recht van toepassing is, brengen wij geen kosten in rekening. Indien er sprake is van een serieuze betwisting en u wenst te laten vaststellen in hoeverre rechtsmaatregelen überhaupt zinvol zijn, zullen wij vooraf een kostenopgave verstrekken.

Hierover kunt u contact opnemen met mr. H.A.P. (Hans) Pijnacker, tel. 013-5433162.