Artikel 1
Van Rooij & Pijnacker Advocaten is de handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Rooij & Pijnacker Advocaten B.V., hierna te noemen: “de vennootschap”.

De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurders van de vennootschap en van al degenen die voor de vennootschap werkzaam zijn.

Artikel 2
Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de vennootschap. De toepasselijkheid van artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW worden uitdrukkelijk uitgesloten. De door opdrachtgever verstrekte opdracht wordt geacht aan de vennootschap te zijn verstrekt en door haar te zijn aanvaard, ook indien en voorzover het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van opdrachtgever is dat een bepaalde persoon of advocaat de opdracht uitvoert.

Artikel 3
De vennootschap zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van hulppersonen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen en handelen op de wijze die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht. De vennootschap zal zich inspannen om het door opdrachtgever beoogde resultaat te bereiken maar garandeert niet dat dit beoogde resultaat ook daadwerkelijk zal worden behaald.

Artikel 4
Terzake de door de vennootschap geleverde werkzaamheden en diensten komt haar toe een honorarium en verschotten, te vermeerderen met BTW. Het honorarium wordt berekend aan de hand van het vooraf door de vennootschap vastgesteld uurtarief. De vennootschap is gerechtigd om een voorschotnota in rekening te brengen. De vennootschap is gerechtigd om eens per jaar eenzijdig de gehanteerde uurtarieven aan te passen, zulks met een maximum van 10% ten opzichte van het gehanteerde uurtarief in het daaraan voorafgaande jaar.

Artikel 5
De (voorschot)declaraties van de vennootschap dienen binnen veertien dagen na dagtekening te worden voldaan, bij gebreke waarvan de wettelijke rente verschuldigd is met een minimum van 2% per maand en de rechtsbijstand kan worden opgeschort of beëindigd. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering zijn voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen 15% van het factuurbedrag tot tenminste € 75,--.

Artikel 6
De gezamenlijke aansprakelijkheid van de vennootschap, de bestuurders en de personeelsleden van de vennootschap, is in haar totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheids-verzekering van de vennootschap wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van de vennootschap komt. In beginsel zijn we verzekerd voor schadegevallen tot een maximum van € 907.561,00 per jaar.

Artikel 7
Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het door de vennootschap in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag aan honorarium, tot een maximum van € 25.000.

Artikel 8
De vennootschap is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van hulppersonen en derden indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op de hulppersoon of de derde kan worden verhaald. De vennootschap is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen en derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 9
De opdrachtgever vrijwaart de vennootschap tegen alle aanspraken van derden, de door de vennootschap in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van de vennootschap

Artikel 10
De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. De rechtbank te Breda is bevoegd om te oordelen over geschillen tussen de vennootschap en de opdrachtgever, een en ander voorzover enige dwingende rechtelijke bepaling geen andere bevoegde (rechtelijke) instantie aanwijst.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel Brabant te Eindhoven